تقدیرنامه ها

لوح یادبود پانزدهمین نمایشگاه مبلمان تولیدی کبیری
لوح یادبود شانزدهمین نمایشگاه مبلمان تولیدی کبیری
یادبود نهمین نمایشگاه صنعت تهران کارخانه تولیدی کبیری
یادبود ششمین نمایشگاه صنعت تهران کارخانه تولیدی کبیری
یادبود پنجمین نمایشگاه صنعت تهران کارخانه تولیدی کبیری
لوح یادبود هشتمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی کارخانه تولیدی کبیری
لوح یادبود هجدهمین نمایشگاه بین المللی مبمان کارخانه تولیدی کبیری
لوح یادبود هفتمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی کارخانه تولیدی کبیری
لوح یادبود نوزدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی کارخانه تولیدی کبیری
یادبود نهمین نمایشگاه Medex کارخانه تولیدی کبیری
یادبود هفدهمین نمایشگاه Hofex و Medex کارخانه تولیدی کبیری
دکمه بازگشت به بالا