متقاضیان همکاری

در راﺳــﺘﺎی ﮔﺴــﺘﺮش ﭘﻮﺷــﺶ خدمات و بحث معشیتی کارکنان نیرو های مسلح ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺣﻀــﻮر در اکثر ﻧﻘــﺎط مهم کشور، شرکت فخر ایثار مایل ﺑــﻪ همکاری ﺑــﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪان مشارکت در راه اﻧــﺪازی خدمات در کل کشور می ﺑﺎﺷﺪ.

 

فرم ثبت‌نام

    اطلاعات متقاضی


    اطلاعات ملک


    وضعیت ملک (الزامی):

    درصورت نیاز به ارسال مدارک، کاتالوگ و... با حجم حداکثر 5 مگابایت و درفرمت pdf ،png و یا jpg از قسمت فوق استفاده فرمایید

    دکمه بازگشت به بالا