راهنمای مرحله دوم


  1. پذیرش در مرحله اول
  2. دریافت نام کاربری و رمز عبور از کارشناس ثبت نام
  3. ورود به پرتال و دریافت فرم های تکمیلی
  4. تکمیل فرم ها و آپلود در پرتال

جهت راحتی کاربر پذیرفته شده، در پرتال فیلم های آموزش آپلود فرم ها و مدارک قرار گرفته شده است.

راهنمای ورود به پرتال
    ورود به پرتال

    ورود به پرتال